Zemljiški kataster

Temeljna nepremičninska evidenca o zemljiščih se imenuje zemljiški kataster. Osnovna enota za vodenje podatkov v katastru je katastrska občina, ki ima dodeljeno določeno šifro. Najmanjša in hkrati najpomembnejša enota pa je parcela, zato se za kataster zemljišč pogosto uporablja kar besedna zveza zemljiški kataster parcel. Omenjeno evidenco o zemljiščih vodi Geodetska uprava Republike Slovenije, ki omogoča tudi javni vpogled v zemljiški kataster.


Zemljiški kataster parcel – kaj je parcela?

Parcela je strnjeno zemljišče z evidentirano mejo in določeno parcelno številko, ki predstavlja identifikacijsko oznako parcele. Leži znotraj ene izmed katastrskih občin in je osnovna enota zemljiškega katastra. Na eni parceli je lahko postavljenih več objektov, zato je potrebno določiti tudi številko posamezne stavbe. Enako velja za dele stavb, ki so samostojno pravno urejeni. Tudi takšni deli stavb potrebujejo identifikacijsko oznako oz. številko.


Kdo so uporabniki podatkov zemljiškega katastra?

Podatke zemljiškega katastra koristi široka paleta uporabnikov. Med njimi smo geodetska podjetja, ki podatke zemljiškega katastra uporabljamo kot podlago za izvajanje različnih geodetskih storitev. Poleg tega zemljiški kataster koristijo tudi posamezni resorji občinske in državne uprave. Kataster zemljišč služi kot osnova za vodenje politike gospodarjenja s prostorom, za varovanje okolja, vrednotenje in obdavčenje nepremičnin, upravljanje z objekti prometne ter komunalne infrastrukture ipd.


Zemljiški kataster vključuje vrsto podatkov

V zemljiški kataster parcel so za vsako posamezno parcelo vključeni sledeči podatki:
•    parcelna številka
•    meja
•    površina
•    lastnik
•    upravljavec državnega ali lokalnega premoženja
•    dejanska raba
•    zemljišče pod stavbo
•    boniteta zemljišč


Kataster zemljišč ni le vsebinske narave, saj njegovo osnovo predstavlja grafični prikaz – zemljiško katastrski prikaz (ZKP). Ta del prikazuje meje parcel in parcelne številke, podatki pa se nahajajo v tako imenovanem državnem koordinatnem sistemu. Zemljiški kataster, za katerega skrbi Geodetska uprava RS, se vodi in vzdržuje za celotno državo. Možen je elektronski vpogled v zemljiški kataster, namenjen pa je predvsem za uporabo geodetskih podatkov v upravnih postopkih ter informativnim potrebam javne uprave. Javni vpogled v zemljiški kataster je brezplačen, lahko pa ga koristijo tudi pravne osebe in ostali prebivalci.


Vris objekta v zemljiški kataster in ostale storitve

Ko je gradnja objekta na določeni parceli zaključena, se stavba v postopku določitve zemljišča pod stavbo v katastru parcel evidentira s točkami v državnem koordinatnem sistemu. Vriše se površino zemljišča pod stavbo ter indentifikacijsko oznako stavbe. Evidentiranje stavb, ki predstavlja pogoj za pridobitev hišne številke, je le ena izmed naših storitev. Ustrezno kvalificiran kader poskrbi za najrazličnejše geodetske meritve ter kakovostno izvede vse povezane geofizikalne storitve.

Na vsa morebitna vprašanja vam z veseljem odgovorimo preko elektronske pošte ali telefona!

VPRAŠAJTE NAS
NAPIŠI KOMENTAR
NAHAJATE SE V KATEGORIJI
VPRAŠAJTE NAS
Spletna stran
Seznam fraz
Zemljiški kataster, zemljiški kataster parcel, vpogled v zemljiški kataster, kataster zemljišč, kataster parcel