Evidentiranje stavb

V podjetju GPS d.o.o. opravljamo tudi evidentiranje stavb. To je storitev, ki je nujna za pridobitev hišne številke. Evidentiranje stavbe združuje določitev zemljišča pod stavbo in evidentiranje stavbe v kataster stavb.


Evidentiranje stavb – kdaj in zakaj?

Evidentiranje stavbe je po zakonu investitor dolžan izvesti v treh mesecih po končani gradnji oziroma na zahtevo lastnika za objekte, ki so zgrajeni pred letom 1967. Vpiše se v kataster stavb, register nepremičnin in zemljiški kataster. Storitev izvajamo tudi za novogradnje brez hišne številke. Enako velja za primer, ko se spremeni raba zemljišča v zemljišče pod gradbenim objektom. Prav tako se evidentiranje stavb izvede, ko zaradi izbrisa dela ali celotne stavbe pride do sprememb podatkov o zemljišču pod stavbo. Glavni razlog za evidentiranje stavbe v kataster stavb smo že omenili. S tem vam je omogočena pridobitev hišne številke, poleg tega pa lahko svojo lastnino vpišete v zemljiško knjigo. Brez evidentiranja z novogradnjo ne boste mogli sklepati pravnih poslov, kot so prodaja, nakup, najem hipotekarnega kredita ipd.


Evidentiranje stavbe v kataster stavb – postopek

Omenimo najprej, kdo evidentiranje stavbe sploh lahko naroči. To lahko stori lastnik stavbe, nosilec stavbne pravice ali investitor gradnje. Postopek se prične z razgovorom s stranko, v katerem vam v skladu z vašimi pričakovanji in željami svetujemo o optimalni rešitvi. Razložimo vam, kako bo potekalo delo, prav tako se dogovorimo za okvirno ceno. Naslednji korak predstavlja določitev zemljišča pod stavbo, s katero določimo lego in površino stavbišča. Zemljišče pod stavbo mora biti evidentirano in vrisano v zemljiški kataster. Sledijo geodetske meritve vseh prostorov v stavbi in izračun površine za vsak del stavbe posebej. Na podlagi danih meritev izdelamo elaborat evidentiranja stavbe, ki vsebuje sestavine elaborata za vpis zemljišča pod stavbo in elaborata za vpis stavbe v kataster stavb. Pri pristojni območni geodetski upravi vložimo zahtevo za uvedbo upravnega postopka evidentiranja zemljišča pod stavbo in evidentiranja stavbe v kataster stavb. Če zahtevi izpolnjujeta vse predpisane pogoje, geodetska uprava za obe zahtevi izda upravni odločbi in podatke vnese v zemljiški kataster. O spremembi obvesti tudi pristojno sodišče, ki vodi zemljiško knjigo.


Evidentiranje stavb je torej sestavljeno iz več korakov, pri katerih vam naši strokovnjaki ves čas stojijo ob strani. Kot pooblaščenci pri pristojni območni geodetski upravi spremljamo celoten potek do razrešitve zahteve.

Če želite naročiti evidentiranje stavbe, nas pokličite po telefonu ali pošljite elektronsko sporočilo!

VPRAŠAJTE NAS
NAPIŠI KOMENTAR
NAHAJATE SE V KATEGORIJI
VPRAŠAJTE NAS
Spletna stran
Seznam fraz
Evidentiranje stavb, evidentiranje stavbe, evidentiranje stavbe v kataster stavb