Raba zemljišč

Zemljiški kataster med drugim vsebuje tudi podatke o dejanskih rabah zemljišč. To velja za vse parcele, ki so v zemljiškem katastru evidentirane, raba zemljišča pa je lahko različna. Glede na vrsto rabe ločimo:
•    Kmetijska zemljišča
•    Gozdna zemljišča
•    Vodna zemljišča
•    Neplodna zemljišča
•    Pozidana zemljišča


Med naše geodetske storitve sodi tudi sprememba dejanske rabe zemljišča, ki pride prav v primeru, ko v zemljiškem katastru vpisana dejanska raba zemljišča ne ustreza dejanskemu stanju v naravi. Raba zemljišč je pomembna za pravilen izračun katastrskega dohodka, ki se bo ugotavljal na podlagi evidentiranih katastrskih informacij o dejanski rabi zemljišč. Sprememba je potrebna tudi za pridobitev ali ukinitev statusa zaščitene kmetije. Poleg tega je lahko v določenih situacijah sprememba rabe zemljišča nujna za pridobitev morebitne subvencije.


Dejanska raba zemljišč – kdaj in kako do spremembe?

Največkrat je sprememba rabe zemljišča potrebna po zaključeni gradnji, saj se parceli spremeni dejanska raba. Prav tako je potrebno spremeniti rabo zemljišč v primeru, da so na parceli nastale določene spremembe. Tu mislimo predvsem na negativne vplive iz narave (erozije, plazovi, nanosi, onesnaženost...), ki vodijo do zmanjšanja proizvodne sposobnosti zemljišča.


Če želite spremeniti dejansko rabo zemljišč, se obrnite na nas. Najprej vas bomo povprašali po vaših željah in vam obenem strokovno svetovali ter ocenili stroške geodetske storitve. Sledila bo klasifikacija zemljišča, kjer bomo določili dejansko rabo zemljišča. Strokovna dela v zvezi s katastrsko klasifikacijo gozdov in kmetijskih zemljišč izvaja gozdarski ali kmetijski strokovnjak z najmanj visoko stopnjo izobrazbe ter pooblastilom. Naše podjetje ima sklenjeno pogodbo z agronomom za spremembo katastrske klasifikacije kmetijskih zemljišč in gozdov. Na osnovi klasifikacije vam bomo izdelali elaborat spremembe dejanske rabe zemljišč, ki predstavlja strokovno podlago za uvedbo upravnega postopka pri geodetski upravi. Proces uprava zaključi z dokončno odločbo o evidentiranju spremembe dejanske rabe zemljišča ter vnosom sprememb v zemljiški kataster. Geodetska uprava o nastalih spremembah obvesti vlagatelja zahteve in pristojno ministrstvo.


Namenska raba zemljišča

Namenska raba zemljišča je tesno povezana z načrtovanjem občinskega prostora. Z uveljavitvijo Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) je pojem »lokacijske informacije za potrebe prometa z nepremičninami« nadomestilo potrdilo o namenski rabi zemljišča. Namen izdaje se ni spremenil, saj je potrdilo še vedno namenjeno izvajanju pravnih poslov ter prometu z nepremičninami in urejanju zemljiškoknjižnih zadev. Pomembno je poudariti, da potrdilo o namenski rabi zemljišča ni več obvezno v nobenem postopku, še vedno pa predstavlja pomemben vir podatkov tako za lastnike zemljišč kot za morebitne investitorje.

V podjetju GPS d.o.o. vam nudimo kakovostne geodetske storitve. Vabimo vas, da si celoten seznam storitev ogledate na naši spletni strani!

VPRAŠAJTE NAS
NAPIŠI KOMENTAR
NAHAJATE SE V KATEGORIJI
VPRAŠAJTE NAS
Spletna stran
Seznam fraz
Raba zemljišč, raba zemljišča, namenska raba zemljišča, geodetske storitve