Poslovni načrt - poslovni načrt podjetja in priprava poslovnega načrta


Ste dobili odlično idejo in za njo potrebujete poslovni načrt? Priprava poslovnega načrta pri nas teče hitro, saj imamo za poslovni načrt vzorec, po katerem izdelamo poslovni načrt podjetja. Poslovni načrt vam pomaga pri iskanju virov financiranja in vsaka nova ideja ali dejavnost, s katero se podjetje ukvarja vpliva na obstoječi poslovni načrt podjetja. Tudi ob odprtju novega podjetja ali registraciji s.p.-ja je poslovni načrt priporočljiv, saj na podlagi njega lahko direktor sledi razvoju vizije, katero vsebuje poslovni načrt podjetja. Priprava poslovnega načrta zajema strategijo razvoja podjetja in v poslovni načrt je zajeta strategija širitve posla. Za boljšo primerjavo realiziranega plana rasti se v poslovni načrt lahko doda plan denarnih tokov, plan financiranja in planirane izkaze za posamezno obdobje. Poslovni načrt podjetja tudi pokaže, ali je bila ideja izpeljana v skladu s pričakovanji. Poslovni načrti sicer ni velikokrat uporabljen, vendar vsak, ki ga ima je poslovni načrt vzorec za sledenje poslovnih izidov.


Investicijski elaborat - izdelava investicijskega elaborata


Investicijski elaborat je podrobnejši dokument kot so poslovni načrti, potrebovali ga boste pri večjih investicijah. Izdelava investicijskega elaborata zajema podroben opis investicije, lahko se prikaže bodočo investicijo, se jo ovrednoti, določi ekonomsko učinkovitost, uspešnost, donosnost in vire za njeno financiranje.


Poslovni izid- pozitivni poslovni izid in izdelava izkaza z izidom


Konec poslovnega leta, ko se zaključi bilanca se oblikuje poslovni izid. Ko se vrši izdelava izkaza se pozitivni poslovni izid vpisuje ločeno in negativni poslovni izid ločeno. Izdelava izkaza zahteva, da se vpiše izide iz preteklih let in poslovni izid tekočega leta. Če ste dosegli pozitivni poslovni izid in se iz preteklih let prenaša negativni poslovni izid sta oba vpisana v izkaz. Prav je, da se že med letom ugotovi poslovni izid in in s tem tudi če dosegate pozitivni poslovni izid ali negativni poslovni izid. Izdelava izkaza med letom je hitra, saj nam programska oprema Pantheon naredi izpis, kjer je poslovni izid ena iz med postavk, kateri je potrebno posvetiti pozornost. Pozitivni poslovni izid še ne prinaša davki od dohodkov pravnih oseb, saj ste lahko oproščeni plačila zaradi vlaganja v nova sredstva, ki predstavljajo oprostitev. Konec leta pa izdelava izkaza vseeno zahteva več časa saj se poslovni izid upošteva v bilanci in nanj vpliva tudi izdelava obračuna davka na dobiček.