Knjigovodstvo – vodenje knjigovodstva in knjigovodske storitve


Knjigovodstvo je zgolj del računovodstva, ki kot nepogrešljivi del informacijskega sistema vsakega podjetja zagotavlja informacije o poslovni in finančni uspešnosti podjetja ter o njenem premoženjskem in finančnem stanju. Sestavni deli informacijskega sistema v podjetju se delijo na: knjigovodstvo, računovodsko načrtovanje, računovodsko nadziranje, računovodsko analiziranje. Knjigovodstvo v bistvu beleži pretekle dogodke, predvsem dogodke finančne in poslovne narave. Knjigovodstvo s pomočjo zbranih dokumentov spremlja finančne tokove in gospodarske procese, poslovne spremembe pa se beležijo v poslovnih knjigah.  Knjigovodske storitve so zbiranje, obdelava, shramba in ureditev podatkov, ki so kasneje dostopni uporabnikom. Zbrani podatki so kategorizirani po vsebini in času. Vodenje knjigovodstva opravi vaš računovodski servis, prikažejo ga v glavni knjigi, temeljni poslovni knjigi, pomožnih knjigah in dnevniku. S poslovnimi listinami in knjigami je podprto poslovanje podjetja… Dobro vodenje knjigovodstva postane trdna osnova dobrega poslovanja, knjigovodstvo pa nepogrešljivi element dela slehernega podjetnika.


Enostavno knjigovodstvo ali dvostavno knjigovodstvo


O izbranem sistemu vodenja poslovnih knjig - dvostavno knjigovodstvo ali enostavno knjigovodstvo  je potrebno ob začetku poslovanja obvestiti Davčno upravo in sicer najpozneje v osmih dneh po začetku poslovanja. Zavezanci morajo o spremembi sistema vodenja poslovnih knjig obvestiti pristojni davčni organ najpozneje do 31. decembra tekočega leta za naslednje davčno leto. Če ste na začetku leta izbrali enostavno knjigovodstvo, med letom tega ne smete spreminjati, torej lahko dvostavno knjigovodstvo izberete šele naslednje leto.


Enostavno knjigovodstvo


Samostojni podjetnik lahko enostavno knjigovodstvo v primeru, da v  zadnjem poslovnem letu ni prekoračil dveh od naslednjih meril:

  • da povprečno število delavcev ne presega tri,
  • da so letni prihodki nižji od 42.000 eurov,
  • da povprečna vrednost aktive, izračunana kot polovica seštevka vrednosti aktive na prvi in zadnji dan poslovnega leta, ne presega 25.000 eurov.


To velja tudi za podjetnika, ki začne opravljati dejavnost in v prvem poslovnem letu ne zaposluje povprečno več kot tri delavce.

VPRAŠAJTE NAS
NAPIŠI KOMENTAR
ZEMLJEVID