Optius

Moja zaposlitev.

Zaposlitev tujca: postopek in ostale infomacije

Zaposlitev tujca za nedoločen čas se včasih izkaže kot boljša rešitev, kakor zaposlitev domačega državljana.  Za to obstajajo lahko različni razlogi. Morda ima tuji državljan potrebno znanje za podjetje, ki ga domači državljani nimajo. Lahko je za zaposlitev tujca za nedoločen čas odločilen dejavnik njegova domovina, ki je strateško pomembna za uspeh podjetja. Včasih je razlog za zaposlitev tujca tudi cena, saj je lahko tuja delovna sila ugodnejša od domače delovne sile. Ne glede na vzrok, da se odločimo za zaposlitev tujca iz EU ali tretjih držav, pa je pomembno, da smo seznanjeni z vsemi potrebnimi informacijami, ki jih rabimo vedeti za zaposlitev tujca. Postopek in nekatere druge izjeme so drugačni kakor pri zaposlitvi domačega državljana in če ne želimo zapletov pri administrativnih procesih, jih je dobro poznati vnaprej.

Zaposlitev tujca iz EU

Zaposlitev tujca iz EU ali iz tretjih držav?

Prvo zadevo, ki jo je treba vedeti pri zaposlitvi tujca za nedoločen čas je, ali tuji delavec prihaja iz držav EU ali iz držav izven EU, saj je od tega odvisen tudi celoten postopek zaposlitve tujca. Zaposlitev tujca iz EU, evropskega gospodarskega prostora ali Švice poteka pod enakimi pogoji kot zaposlitev slovenskega državljana. Po evropskem pravu namreč velja prost pretok oseb in državljani EU morajo biti deležni enakih pravic kot slovenski državljani, razen če mednarodna pogodba, ki zavezuje Slovenijo, ne določa drugače. Slednje pomeni, da v postopku zaposlitve tujca iz EU ne potrebujete nobenih delovnih dovoljenj oziroma soglasja Zavoda RS za zaposlovanje. Po slovenskem pravu imajo enako pravico do nastopa dela na slovenskih tleh tudi tisti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: tujci, ki živijo v Sloveniji zaradi združitve družine s slovenskim državljanom; tujci, ki imajo stalno prebivališče v Sloveniji; tujci slovenskega rodu; tujci, ki so bili žrtve trgovine z ljudmi ali nezakonitega zaposlovanja; tujci, ki imajo pravico do mednarodne zaščite ali status prosilca za le-to.

Če pa gre za zaposlitev tujca za nedoločen čas (ali drugo vrsto zaposlitve) iz tretjih držav, ki ne izpolnjuje zgornjih pogojev, pa je postopek zaposlitve tujca nekoliko bolj zapleten. Za zaposlitev tujca (za nedoločen čas ali sezonsko delo) iz tretjih držav mora biti nujno pridobljeno enotno dovoljenje za prebivanje in delo, h kateremu na zahtevo upravne enote Zavod RS za zaposlovanje izda soglasje, če so izpolnjeni vsi zakonski pogoji (postopek zaposlitve tujca iz tretjih držav podrobneje določa 17. člen Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev).

ZZSDT med drugim navaja naslednje pogoje, ki morajo biti izpolnjeni, da se lahko opravi zaposlitev tujca (za nedoločen čas ali katero drugo obliko zaposlitve): v uradnih evidencah ne obstaja primerna brezposelna oseba za delovno mesto; delodajalec mora biti vpisan v registru in ne sme biti v postopku likvidacije ali stečaja; delodajalec mora aktivno poslovati, kar pomeni, da mora biti vsaj 6 mesecev pred oddajo vloge za zaposlitev tujca pri delodajalcu zaposlena vsaj 1 oseba za polni delovni čas; delodajalec mora biti vključen v obvezna socialna zavarovanja in imeti vsak mesec zadnjih 6 mesecev pred oddajo vloge za zaposlitev tujca vsaj 10.000 € prilivov na banki v Sloveniji. Nadaljnji pogoji so, da je delodajalec predložil obračune davčnega odtegljaja za dohodke iz delovnega razmerja, če je imel zaposlene delavce in nima neporavnanih davčnih obveznosti. Pri zaposlitvi tujca ne sme biti izkoriščena kvota (ker je število tujcev na trgu omejeno), tujec mora izpolnjevati pogoje delodajalca in priložena mora biti pogodba o zaposlitvi tujca (za nedoločen čas ali sezonsko delo). Zaposlitev tujca za nedoločen čas lahko opravi tudi novonastalo podjetje, če izkazuje minimalno 50.000 € investicij. Vlogo za zaposlitev tujca lahko opravi delodajalec, vendar za to potrebuje pooblastilo delojemalca.

Zaposlitev tujca za nedoločen čas postopek

Zaposlitev tujca iz BIH ali Srbije

Postopek zaposlitve tujca iz BIH ali Srbije se razlikuje od zaposlitve tujca iz EU ali tretjih držav. Za zaposlitev tujca za nedoločen čas ali sezonsko delo iz BIH ali Srbije potrebujete enako enotno dovoljenje za prebivanje in delo kot pri zaposlitvi tujca iz tretjih držav, vendar se zraven doda delovno dovoljenje po bilateralnem sporazumu, ki šteje kot soglasje k enotnemu dovoljenju. Za delovno dovoljenje za zaposlitev tujca za nedoločen čas iz BiH ali Srbije lahko zaprosite na podlagi bilateralnega sporazuma med Vlado RS in Svetom ministrov BiH o zaposlovanju državljanov BiH v Sloveniji oziroma na podlagi bilateralnega sporazuma med Vlado RS in Vlado Republike Srbije o zaposlovanju državljanov Republike Srbije v Republiki Sloveniji. Prošnja za delovno dovoljenje se lahko vloži na podlagi bilateralnih sporazumov ali za sezonska dela v kmetijstvu ali gozdarstvu in jo vloži delodajalec. Vlogo za zaposlitev tujca se lahko elektronsko odda preko SPOT, odobritev delovnega dovoljenja pa nato izda Zavod RS za zaposlovanje. Delovno dovoljenje se navadno izda za obdobje 3 let, kjer lahko zaposlen iz BiH ali Srbije po enem letu prekine pogodbo o zaposlitvi in se lahko zaposli kjerkoli v Sloveniji. Če delodajalec v 15 dneh od vročitve enotnega dovoljenja delojemalca ne prijavi v obvezna socialna zavarovanja, se pri Zavodu RS za zaposlovanje razveljavi delovno dovoljenje.

Preberite tudi: delo v tujini