Računovodske storitve za mala podjetja Serafin


Računovodske storitve za mala podjetja, ki jih izvaja naš računovodski servis Serafin d.o.o., predstavljajo osnovne informacije, ki jih potrebuje vsak podjetnik pri svojem vsakodnevnem poslovanju. Hkrati računovodstvo Serafin pripravlja vsa poročila, ki jih je potrebno v skladu z zakonskimi določili posredovati DURS-u, AJPES-u, Statističnemu uradu RS in/ali Banki Slovenije, v predpisanih rokih.

Računovodski servis Serafin izvaja naslednje računovodske storitve za male podjetnike:

  • vodenje glavne knjige z vključenim stroškovnim računovodstvom
  • vodenje analitičnih evidenc saldakontov kupcev in dobaviteljev
  • vodenje analitične evidence osnovnih sredstev z izračunom amortizacije
  • obračunavanje plač in ostalih prejemkov zaposlenih
  • izdelava obračuna davka na dodano vrednost
  • izdelava medletnih računovodskih izkazov (bilanca stanja, izkaz uspeha)
  • izdelava računovodskih izkazov za posamezna stroškovna mesta
  • izdelava letnega poročila (zaključnega računa) za potrebe poročanja AJPES-u
  • izdelava obračuna davka od dohodka pravnih oseb


Veseli bomo vašega klica, kjer vam bomo še bolj podrobno predstavili naše računovodske storitve in reference. Dodatne informacije so na voljo tudi na naši domači strani.