Subvencija Eko sklada

Subvencija Eko sklada se izplača v 60 do 90 dneh od oddaje popolne vloge

Subvencija Eko sklad za KLI Logatec

Subvencija Eko sklada pripada vsaki fizični osebi oziroma lastnikom ali solastnikom nepremičnine kjer bo zamenjava starih z novimi lesenimi okni izvedena. Prav tako na razpisu lahko kandidira imetnik stavbne pravice na nepremičnini, družinski član lastnika nepremičnine, kot tudi najemnik nepremičnine.

Subvencija Eko sklada se nanaša izključno na stanovanjske nepremičnine. Zidanice, vikendi, poslovni prostori in podobno, niso predmet nepovratne finančne spodbude, kar se preverja v Zemljiški knjigi in GURS. Vgradnjo oziroma zamenjavo pa lahko opravi le za to usposobljen in registriran izvajalec.

Subvencija za okna bo namreč izvedena le, če bo to vgrajeno v ustrezno pripravljeno okensko odprtino in bo ustrezno mehansko pritrjeno. Lesena okna morajo biti prav tako vgrajena skladno z navodili proizvajalca oziroma dobavitelja.

Subvencija za lesena okna pokriva tudi vgradnjo okenskih polic in senčil ter obdelavo špalet. Prav tako Eko sklad subvencionira nakup in vgradnjo senčil, nakup in vgradnjo zunanjih vhodnih vrat ter ostale stroške, ki so smiselno povezani z izvedbo del, ne pa tudi stroškov povezanih z garažnimi vrati ter vgradnje dodatnih oken.

Subvencija za nova lesena oknaLesena vhodna vrata

Subvencija Eko sklada je na voljo za stanovanjske stavbe oziroma dele stanovanjskih stavb, ki so gradbeno dovoljenje pridobile pred 1. 7. 2010 oziroma imajo odločbo o domnevi izdaji gradbenega in uporabnega dovoljenja za stavbe zgrajene pred 31. 12. 1967.

Dokumentacija za prijavo

Osnovni pogoj za dodelitev subvencije Eko sklada je pravočasno oddana in popolna vloga. Slednjo je potrebno oddati med trajanjem razpisa.

Vlogo je potrebno vložiti pred izvedbo naložbe. Predračun mora zajemati vsa dela in potreben material za izvedbo zamenjave, saj se v primeru povečanja vrednosti del znesek subvencije ne more zvišati. Potrebno je izpolniti formular Eko sklada, dodati fotografijo stanja (z datumom) in originalen predračun ustreznega izvajalca.

V primeru nepopolne vloge Eko sklad vlagatelja pozove k dopolnitvi vloge. Slednjo pa je potrebno dopolniti v roku 15 dni od vročitve poziva.

V kolikor je podana popolna vloga, Eko sklad v roku 15 dni od vročitve pošlje odločbo. Po izvedbi del pa je potrebno predložiti še zaključno dokumentacijo. Subvencija Eko sklada se izplača v 60 do 90 dneh od oddaje popolne vloge.

Ta znaša do 20 odstotkov stroškov naložbe, vendar ne več kot 150 evrov na m2 zamenjanih oken. V primeru hkratne izvedbe 3 (treh) ali več ukrepov se izplačilo poveča do višine 30 odstotkov priznanih stroškov naložbe.

Subvencija za lesena okna se torej dodeli po pravočasno oddani vlogi. Naložba pred oddajo vloge ne sme biti izvedena, saj v tem primeru vlagatelj ni upravičen do nepovratnih sredstev. Predračun se sme biti izstavljen na pravno osebo ali samostojnega podjetnika. Kot že omenjeno je prav tako možno dobiti subvencijo Eko sklada za vhodna vrata. Slednja morajo biti kupljena in zamenjana v sklopu menjave oken.