Notranje revidiranje

Notranje revidiranjeNotranje revidiranje je neodvisna in nepristranska dejavnost, ki jo izvajajo naročniki. Za notranje revidiranje se odločajo zelo raznoliki naročniki, ki se razlikujejo tako po namenu, velikosti kot tudi zgradbi in zapletenosti.
Namen notranjega revidiranja je izboljšanje poslovanja naročnikov. Revidiranje pomaga proračunskemu uporabniku uresničevati zastavljene poslovne cilje. Spodbuja k dobro premišljenemu in skladnemu vrednotenju podjetja ter k odgovornemu upravljanju in ravnanju s poslovnimi tveganji. Strokovne storitve notranjega revidiranja nudimo podjetjem, zasebnikom pa tudi subjektom v javnem sektorju. Notranje revidiranje pri pravnih osebah v javnem sektorju je še posebej pomembno, saj smotrno ravnanje z davkoplačevalskim denarjem krepi zaupanje v javne institucije. Revizije opravljajo strokovnjaki z nazivi državni notranji revizor, preizkušeni notranji revizor in preizkušeni računovodja.

Revidiranje poslovanja

Z revidiranjem poslovanja preučujemo, kako gospodarno, učinkovito in uspešno je poslovalo podjetje. Proučuje se odnos podjetja do strank, okolja, lastnikov, zaposlenih, upnikov in države, pa tudi razvoj samega podjetja.
Revidiranje poslovanja je lahko preventivno (ugotovitev trenutnega stanja na določenih področjih, potrditev ustreznosti poslovanja, priporočila in predlogi za izboljšanje - običajno gre v tem primeru za notranje revidiranje) ali kurativno (gre za pregled področij, kjer nastajajo težave, predvsem z namenom, da bi jih v prihodnje pravočasno odpravili in odkrili vzroke za nastanek težav - v tem primeru gre povečini za zunanje revidiranje poslovanja).
Pri revidiranju poslovanja revizor najprej ugotovi uspešnost posamezne organizacijske enote znotraj podjetja, nato pa predlaga spremembe, ki bi doprinesle k večji smotrnosti poslovanja. Del revidiranja poslovanja je lahko tudi revidiranje finančnih naložb podjetja. Poleg tega nas lahko najamete tudi za pomoč in svetovanje pri knjiženju poslovnih dogodkov.

Revidiranje poslovanjaKnjiženje poslovnih dogodkov

Pri knjiženju poslovnih dogodkov potrebujemo ustrezno računovodsko znanje. Knjiženje poslovnih dogodkov mora biti sprotno, v ustreznem časovnem zaporedju, pravilno in popolno. V kolikor potrebujete pomoč in svetovanje pri knjiženju poslovnih dogodkov, nas kontaktirajte preko e-pošte.