SUBVENCIJE ZA TOPLOTNE ČRPALKE

SUBVENCIJE EKO SKLADA ZA TOPLOTNE ČRPALKE EKO SKLAD JAVNI POZIV št. 24SUB-OB14


Vrednost spodbud za toplotne črpalke zrak-voda MITSUBISHI ELECTRIC Ecodan, ki so na listi ustrezne opreme:
1.000,00 € za učinkovito toplotno črpalko s COP od 3,35 do 3,64
1.500,00 € za bolj učinkovito toplotno črpalko zrak/voda s COP od 3,65


Vse potrebne informacije o javnem pozivu, katerega pogoji so javno dostopni prek spletne strani http://www.ekosklad.si/html/razpisi/main.html so na voljo na EKO SKLADU po telefonu, na telefonski številki 01 241 48 36, vsak dan med 9. in 12. uro.

Naložba pred oddajo vloge NE SME BITI IZVEDENA! Vlogo s prilogami je potrebno oddati pred izvedbo del. V nasprotnem primeru vlagatelj ni upravičen do nepovratne finančne spodbude.

Na javnem pozivu lahko sodeluje FIZIČNA OSEBA, ki je investitor in lastnik nepremičnine, ali ožji družinski član, ali najemnik s pisnim soglasjem lastnika (del obrazca Vloga). Predračun NE SME biti izstavljen na pravno osebo ali samostojnega podjetnika posameznika.

Naložba mora biti izvedena na STANOVANJSKI STAVBI! Naložbe v zidanicah, poslovnih prostorih itd. niso predmet nepovratne finančne spodbude (preverja se v Zemljiški knjigi in GURS).

Pravica do spodbude bo lahko dodeljena fizičnim osebam, ki izpolnjujejo razpisane pogoje javnega poziva EKO SKLADA za nakup in vgradnjo toplotne črpalke, ki je navedena v seznamu ustrezne opreme in dosega predpisano grelno število.

Vgradnjo in zagon posameznih naprav in opreme, ki so predmet posamezne naložbe, lahko opravi le za to usposobljen in REGISTRIRAN izvajalec (preverja se pri OZS in AJPES).

V kolikor gre za toplotno črpalko, pri kateri je potrebno povezati več delov opreme ali tokokrogov, ki vsebujejo ali naj bi vsebovali fluorirane toplogredne pline (toplotne črpalke, ki niso hermetično zaprte), naložbo lahko izvede tudi izvajalec, ki ni vpisan v evidenco ARSO (ta izvajalec lahko izda predračun in nato račun za izvedbo naložbe), vendar pa mora v tem primeru vse tovrstne povezave izvesti podizvajalec, ki pa je vpisan v evidenco. V tem primeru mora iz predračuna in kasneje iz računa glavnega izvajalca jasno izhajati, kateri podizvajalec bo za posamezno stranko izvedel te povezave. Izvajalec in podizvajalec morata imeti medsebojno razmerje urejeno na podlagi pogodbe, saj lahko Eko sklad z ogledom kadarkoli pred ali po izplačilu nepovratne finančne spodbude preverja točnost navedb, ki so navedene na dokumentaciji, ki je oddana na Eko sklad.

NOVO! Višje spodbude (do 50 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več, kot je za vsak ukrep določeno v absolutnem znesku) za nekatere ukrepe pri obnovi stavb na območjih s sprejetim odlokom o načrtu za kakovost zraka (občine Ljubljana, Maribor, Kranj, Celje, Novo Mesto, Murska Sobota, Hrastnik, Zagorje, Trbovlje). Nepovratna finančna spodbuda za kurilne naprave na lesno biomaso in toplotne črpalke za centralno ogrevanje, prav tako pa tudi za pasivne novogradnje ali celovite obnove stavb v nizkoenergijske, v katerih bi investitor želel vgraditi kurilne naprave na lesno biomaso ali toplotne črpalke za centralno ogrevanje, na območju s sprejetim odlokom o načrtu za kakovost zraka ne more biti dodeljena, v kolikor občinski akt ali lokalni energetski koncept določa na tem območju drug prednostni način ogrevanja.

Skladno s sprejetim Programom porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letih 2013, 2014 in 2015, bodo predmet višjih spodbud samo naložbe v starejših stanovanjskih stavbah, in sicer za:
- vgradnjo toplotne črpalke, kjer ni predviden drug prednostni način ogrevanja

Vrednost višje spodbude za toplotne črpalke zrak-voda MITSUBISHI ELECTRIC Ecodan, ki so na listi ustrezne opreme:
1.250,00 € za učinkovito toplotno črpalko s COP od 3,35 do 3,64
1.830,00 € za bolj učinkovito toplotno črpalko zrak/voda s COP od 3,65

MITSUBISHI ELECTRIC Ecodan je ogrevanje s pogledom v prihodnost, to je vizija, ki jo potrjuje tudi subvencija EKO SKLAD.

Povzetek: Karmen Kompara, VITANEST d.o.o., 10.3.2014