Požarni red in ocena požarne ogroženosti

Požarni red so navodila, ki morajo biti po zakonu določena za vsak poslovni, industrijski ali stanovnjski objekt. S tem je v veliki meri zagotovljena požarna varnost. V požarnem redu se določijo: organizacija varstva pred požarom (predvsem naloge in odgovornosti zaposlenih), ukrepi varstva pred požarom, ki jih zahtevajo delovne ali bivalne razmere, navodila za ravnanje v primeru požara in način usposabljanja zaposlenih. Po zakonu pa mora požarni red imeti tudi obvezne priloge. Te so: izvleček požarnega reda, ki mora biti izobešen na vidnem mestu, navodila za posameznike, požarni načrt in varnostni načrt evakuacije ter evidenčni in kontrolni list. Poleg požarnega reda morajo stavbe imeti tudi izdelano oceno požarne ogroženosti.

Požarni red - čemu je namenjen

Požarni red ureja celoten sistem varstva pred požarom v objektu in določa:

  • organizacijo varstva pred požarom (zlasti naloge in odgovornosti zaposlenih pri preprečevanju nastanka požara)
  • ukrepe, kot so prepoved kajenja, uporaba odprtega ognja ali orodja, ki iskri
  • odstranitev vseh gorljivih snovi
  • podatek o predvidenem številu uporabnikov stavbe
  • ukrepe zaradi nevarnosti eksplozije, gorljivih odpadkov, električnih in plinskih naprav ter drugih virov vžiga
  • ukrepe za varno evakuacijo in hitro intervencijo
  • druge preventivne ukrepe, ki jih določa varstvo pred požarom ter način in kontrolo izvajanja teh ukrepov
  • navodila za ravnanje v primeru požara
  • vrste in načine usposabljanja zaposlenih

Ocena požarne ogroženostiOcena požarne ogroženosti

Lastniki in uporabniki poslovnih in industrijskih objektov morajo izdelati oceno požarne ogroženosti v skladu s Pravilnikom o metodologiji za ugotavljanje požarne ogroženosti. Ocena se nato uporablja kot splošno ugotavljanje požarne ogroženosti. Požarno tveganje in ogroženost mora zajeti dejavnike, ki vplivajo na verjetnost nastanka in razširitve požara ter ogroženost življenja in zdravja ljudi, živali ter premoženja. Stopnje požarne ogroženosti so od 1 do 6, pri čemer je 1 zelo majhna požarna ogroženost, 6 pa zelo velika požarna ogroženost. Ko lastnik objekta dobi oceno požarne ogroženosti, mora izvajati oceni primerne ukrepe. Ukrepi so ustrezna oprema za požarno varstvo, ustrezna organiziranost za požarno varstvo, izdelan požarni red in redno usposabljanje zaposlenih na področju varstva pri delu in požarne varnosti.

Kje lahko dobite požarni red in izrisan požarni načrt

Požarni načrt vam izdelajo pri podjetjih, ki so strokovno usposobljena za izdelavo le-teh. Agil d.o.o. je podjetje, kjer se že vrsto let ukvarjamo z izdelavo požarnih redov. Izdelamo vam požarni red z evidencami in kontrolnimi listi, v vsako etažo namestimo zastekljene izvlečke požarnega reda v okvirju, namestimo računalniško izrisane požarne načrte ter table z označeno smerjo evakuacije in table za končni izhod. Pri podjetju Agil d.o.o. lahko vaši zaposleni opravijo tudi tečaj za varstvo pri delu in tako pridobijo znanje, ki je za požarno varstvo ključnega pomena.

Agil d.o.o. | Varstvo pred požarom, ocena požarne ogroženosti, požarni načrt, požarno varstvo, požarni red - povezave do naše spletne strani: